Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Ép Cánh 3 | Wing 3

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)


►Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3. 
Các loại cánh cấp 3:

 


Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf


Cánh Lôi Vũ

Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule

Fist Emperor


Cloak of Transcendence

Mirage Lancer

 

►Cách tạo cánh cấp 3

 • Nguyên liệu cần thiết:

Exe Item + Chaos + Creation + Bless + Soul + Condor
Feather
+ Condor
Flame
x1
Cấp độ tối thiểu +9 +4 x1 x1 x10 x10

 

+ Zen = Wing Level 3
8,000,000
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

 

 • Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:

 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 • Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:

 • 1 Lông Vũ Condor
 • 1 Linh Hồn Condor
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Kết hợp nguyên liệu

Tạo thành công cánh 3